Kategoriarkiv: Nyheter

Påsken 2024

Kristus är uppstånden!

Församlingen har firat de heliga tre påskdagarna , och fortsätter nu firandet i femtio dagar fram till pingst. Se bilder här.

Påsktiden fram till och med pingsten

Efter påskveckan där alla sju dagar firas som påskdagen, fortsätter Kyrkan firandet av Kristi uppståndelse i sju sådana veckor som avslutas med vecko-högtiden, Pingsten. Då minns vi den första Pingsten vid Sinai då lågor av eld slog ur klippan och dess fullbordan vid pingsten i Jerusalem då lågor av eld slog ur Petrus och de andra apostla-klipporna.

Se bilder från påskfirandet och Marie Bebådelse i Skövde, inklusive upptagningen av ny församlingsmedlem på påskdagen.

Mässtiderna är ordinarie i Skövde och Lidköping.

Församlingsmöte 2024

Lördag 18 maj klockan 15.00 i Lidköping

Välkommen till vad som motsvarar församlingens årsmöte! Det är ett viktigt tillfälle att värdera församlingens verksamhet det gångna året och diskutera framtiden. Mötet skall enligt församlingsordningen hållas senast före april månads utgång, men på grund av revisorernas arbetsbelastning och vår kyrkoherdes vallfärd till Santiago de Compostela, har församlingen erhållit dispens från regelverket och får hålla sitt ordinarie församlingsmöte vid ovan angiven tidpunkt.

Här finns det årsbokslut och verksamhetsberättelse som är pastoral-och ekonomirådets redovisning för sin förvaltning av uppdraget som församlingens styrelse.

Här är också revisionsberättelsen, som utgör grunden för församlingsmötet beslut om beviljande av ansvarsfrihet för pastoral- och ekonomirådets förvaltning det gångna året.

Övriga punkter vid mötet finns i det förslag till dagordning som anslås vid kyrkorna.

Förslag till punkter vid mötet

Om du har förslag till punkter att ta upp vid mötet, bör det anmälas till kyrkoherden eller församlingsexpeditionen i god tid före mötet.

Påskfirande 2024

Altaret i Skövde efter korshyllningen på långfredag.

Sakramentet förvarades i Mariakapellet, som symboliskt utgör Getsemane efter Skärtorsdagens mässa, Kristi fängsel och Kristi grav efter Långfredagens liturgi.

Påskvakan inleddes utanför kyrkan i Skövde med välsignandet av den nya elden (se hemsidans första sida) och tändandet av påskljuset.

Flera ministranter, textläsare, förebedjare och musiker tjänstgjorde under mässorna och gudstjänsterna de heliga tre dagarna.

Vid påskvakan och påskdagens mässa användes välsignat dopvatten vid vigvattenbestänkningen.

Sånger från Libanon och USA vid påskens gudstjänster

Flera duktiga sångare bidrog till högtidligheten vid gudstjänsterna med sånger från hemländerna och från USA.

Vid långfredagen sjöngs Ana oum-alhazina, Jag är sorgens moder, och Wa-habbibi, Min älskade. På Påskdagen sjöngs Thank you Jesus for the blood, Tack Jesu för ditt blod.

Jag är sorgens moder – läs mer här:

The lyrics to the song ”Ana El Oum El Hazina” by Fairuz tell the story of a mother grief-stricken and mourning the loss of her child. The first line, ”Ana El Oum El Hazina, wa ma min ya’zihha” translates to ”I am the sad mother and there is no one to console her.” The subsequent lines request that her son’s death be a source of life and inspiration for those who seek it.

Wa-habbibi – lär mer här:

Ever since I heard “Wa Habibi,” this Good Friday hymn has become one of my favorite songs. Arabic music has beautiful melodic qualities, and is part of our musical ancestry as Christians. (Our Lord’s mother tongue was, after all, Aramaic – the linguistic ancestor of both Arabic and modern Hebrew.)

Thank you Jesus for the Blood – läs mer här:

Thank you I was a wretch
I remember who I was
I was lost, I was blind
I was running out of time…

Viggo Isberg upptogs i Kyrkans fulla gemenskap vid påskdagens mässa.

Fader Marek och nye församlingsmedlemmen Viggo Isberg med sin fadder. Som patronus antog Viggo den helige Brynolf, vår församlings skyddshelgon.

Pastoralråd 1-3 mars 2023

Vårens möte med stiftets pastoralråd ägde som vanligt rum på stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm. Mötet hade denna gång en något annorlunda karaktär. Inga förslag från arbetsutskottet och inga motioner från ledamöterna fanns att diskutera och besluta om. Mötet ägnades i stället åt att uppmärksamma den nya församlingsordningen som trädde i kraft på mötets första dag, 1 mars 2024, och åt den gård och de omgivningar där pastoralrådet av tradition möts. Det fanns anledning till ett sådant möte med tacksamhet och reflektion, eftersom det också var ett jubileumsmöte; detta var pastoralrådets trettionde sammanträdet.

I biskopens katekes (längst ned) undervisade han oss om kyrkans pronomen: Kyrkan som hon, den, vi, du och jag!

Fredag 1 mars

Efter inledande mässa öppnades mötet av moderator Olivier Keoussou, som hälsade biskopen och ledamöterna och erinrade om det fina och viktiga arbete som pastoralrådet genomför. Han ledde så över till mötets första punkt, som var en högtidlig vidimering av ett exemplar av den nya församlingsordningen. Arbetsgruppen som från pastoralrådet avtackade också för sin insats: Johan Molde från Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping, Gunnar Eriksson från Sankt Andreas katolska församling i Kristianstad och undertecknad.

Därefter vidtog punkten nyheter från stiftet där biskopen berättade om aktuella frågor och även besvarade frågor från deltagarna. De refereras här i punktform.

Inflödet av människor till Sverige minskar, bland annat på grund av förändrad migrationspolitik. Det märks också i våra katolska församlingar och i stiftet med ett minskat inflöde av nya medlemmar.

Åttio till hundra personer konverterar varje år, en siffra som varit stadig på den nivån sedan länge. Vi kan alltså glädjas över att så många svenskar årligen söker sig till katolska kyrkan.

Samtidigt ligger utträdena ur kyrkan på en tio gånger så hög siffra, 800-900 personer om året. Denna siffra har dock minskat något. Att medlemsantalet totalt ökar något beror alltså på inflyttningen.

Utträdena sker vanligen hos andra generationens inflyttade katoliker. Så har det också varit länge.

Vi måste bli en mer evangeliserande kyrka. Alla är vi, i våra egna sammanhang, delaktiga i kyrkans evangelisation.

Vi måste bli mer aktiva och engagerade för att hjälpa människor hitta sina andliga rötter i kyrkan.

Biskopens intryck genom sina visitationer är att församlingarna över landet blivit alltmer stabila. Det är ett gott tecken, eftersom församlingarna i sig, som gemenskap, också har ett evangeliserande uppdrag. Likväl vittnar en del konvertiter om hur de kan gå regelbundet i sin nya församling utan att någon på länge tar kontakt med dem eller på annat sätt försöker få in dem i gemenskapen.

Glädjande tecken finns: i fjol var det rekordmånga prästvigningar, sju stycken. Kallelser börjar också dyka upp i invandrargrupperna. Filippiner och kroater i detta fall – vilka är stora, etablerade grupper sedan länge i vårt stift. Det kan vara svårt med kallelser i invandrargrupperna, eftersom det kan vara så att som enskild förknippar man kallelse till präst, diakon eller ordensliv som något som hör det gamla hemlandet till.

Just nu har stiftet fyra prästkandidater. De genomför just nu en fas av sin utbildning på ett gammalt engelstk seminarium i Spanien. (Det har funnits just ett engelskt katolskt seminarium i Spanien sedan svårigheterna under religionsstriderna i England på 1600-talet.)

I de höga talen för utträden ur kyrkan, som Sverige inte är ensamt om utan drabbar andra länder särskilt i västvärlden, ser vi hur sekulariseringen slår hårt och obarmhärtigt. Just därför är det så viktigt att se till vad församlingarna erbjuder, inte minst för våra ungdomar.

Kyrkoinvigningar av övertagna eller billigt inköpta kyrkor fortsätter. S:t Gabriel i Uddevalla invigs om några veckor, och den katolska församlingen i Nässjö kommer likaså få en nyinvigd kyrka under våren. Förhoppning finns också för Östersund, där man letar kyrka.

Mer än ett hundratal kyrkor lånas regelbundet av Svenska kyrkan och många av frikyrkorna. Där mässan firas, kommer alltid katoliker. Med egen kyrka kommer desto flera – det har man inte minst märkt i Uddevalla. Vi har alltså möjlighet att växa, men vi måste vara medvetna om de ansträngningar som behövs för att man fortsatt skall känna sig hemma i kyrkan och församlingen.

Har man erfarit kyrkan som en kärleksfull mor – eller som institution eller organisation? Se mer härom i biskopens katekes (söndag 3 mars) nedan!

Ordenssystrarna kan bidra till att ge kyrkan ett moderligt ansikte – om systrarna och deras liv synliggörs i församlingarna.

Nya systrar har flyttat in i vårt stift från Nigeria och Eritrea. I Europa har kvinnliga kallelser till ordensliv gått tillbaka starkt.

Biskopen fick en fråga om kring de utifrån kommande prästernas svårigheter med svenska språket. Biskopen klargjorde att det är obligatorisk för utländska präster som verkar i Sverige att lära sig svenska. Dock är det från stiftets sida svårt att följa upp hur väl inlärningen går. Prästerna har också olika förutsättningar för att lyckas lära in god svenska. Några präster har faktiskt efter en tid lämnat stiftet just på grund av svårigheterna att komma in i det svenska.

Frågan om inkomstgräns för icke EU-medborgare som arbetsinvandrat kom också upp. De högre gränser som regeringen aktualiserat är omöjliga för stiftet att möta avseende präster från utlandet. Nu är det i stället på gång möten med regeringen för undantag, och då för fler yrkeskategorier där de skarpare gränserna skapat svårigheter för branscher.

Lördag 2 mars, eftermiddag

Vid plenarmötet med pastoralrådet fanns inga förslag eller motioner att diskutera eller besluta om. I stället redovisades den utbildningsplan som arbetas fram för att alla församlingars pastoral- och ekonomiråd skall bli bekanta med den nya församlingsordningen. För församlingarna i Göteborgs dekanat kommer utbildningen att äga rum lördag den 4 maj.

Kyrkoherdarna och ytterligare en präst och två lekmän kommer att kallas till en och en halv dags utbildning där regelverket och syftet i församlingsordningen kommer gås igenom. Biskopen påminde att arbetet i råden, och därmed också församlingsordningen, är en del av den synodala vandringen som kyrka, det vill säga att lekmän och präster tillsammans och i sina respektive funktioner tillsammans finner vägen framåt för kyrkan.

Studieförbundet Bilda kommer administrera utbildningarna. En representant för Bilda närvarade och gav också tips om deras grundläggande utbildningar i föreningsteknik, som många ledamöter i våra råd sannolikt skulle ha glädje av. De närmaste är:

13 mars föreningsteknik. 19 mars föreningsekonomi.

Lördag 2 mars, kvällen

På kvällen höll Bo Hellman från katolska församlingen i Falun ett givande föredrag om den heliga Maria Elisabeth Hesselblad. Den längsta tiden i Sverige, tio år, bodde hon faktiskt i Falun.

På ett rätt dråpligt sätt berättade Bo om hur Falun börjat uppmärksamma sitt helgon i samband med saligförklaringen år 2000. Mera av en händelse råkade han då bli Faluns ende representant i Rom, medan delegationen som kom från Skara stift omfattade många fler dignitärer både från födelseplatsen i Herrljunga kommun och från svenska kyrkans stiftsorganisation.

Söndag 3 mars, morgon

Marielunds donator Marie Klinckowström

Arkivarie Lars Hallgren höll ett mycket intressant föredrag om Marie Klinckowström, den förmögna änka som testamenterade sommarhuset Marielund till det katolska stiftet. År 1907 kom gården i stiftets ägo.  

Marie Klinkowström föddes i Paris som dotter till en rysk diplomat. Hon uppfostrades som anglikan efter sin engelska mor. Senare gifte hon sig med den svenske militärattachén i Wien, Rudolf Klinckowström och flyttade till Sverige. Hon var en andlig sökare, och kom sedermera i kontakt med katoliker i Stockholm och konverterade. Hon och hennes syster kom att bli stora välgörare för det katolska stiftet i Sverige. Dessvärre försvann en betydande summa som olyckligtvis satsades på tyska värdepapper år 1914.

Samma år bildades den ekonomiska föreningen Constantia, till vilken katolskt ägda kyrkliga egendomar överfördes. Det hade tidigare varit svårt för juridiska personer som katolska stiftet att äga till exempel fastigheter. Därför hade man låtit donationer och andra egendomar gå till personer eller funktioner som biskopen. Den ekonomiska föreningen Constantia fanns fortfarande när vår församling fick fastigheten i Lidköping, Mandelblomman 6.

Efter föredraget berättade flera närvarande om hur mycket gården Marielund genom sina läger och annan mötesverksamhet betytt genom åren för katoliker och stiftet i Sverige. I många år var gården hem för en systrakommunitet och man hade sommarkoloni för katolska barn från Stockholm.

Renovering i Kristianstad och Marias fredsaltare

Gunnar Eriksson från Kristianstad (se ovan) berättade om renoveringen av församlingens kyrkan i Hässleholm. För utsmyckningen av koret hade man kommit i kontakt med en sakramental förbönsgemenskap för fred med någon form av centrum i Gdansk, Polen: fredens Drottnings gemenskap för fred. Rörelsen har som mål att upprätta och inviga tolv så kallade tillbedjansaltare på olika platser runtom i världen som hårt drabbats av våld och ofred i olika former. Hittills har åtta altaren invigts, bland annat i Jerusalem (nu i Nasaret) och Oklahoma.

Fler platser, kanske mindre drabbade av våld, har också möjlighet att få sådana altaren i mindre skala. De stora altarena symboliserar de tolv stjärnorna i Marias krona. De mindre altarena symboliserar då det oändliga stjärnfallet i Marias mantelfåll. Dessa altare är vackert, storslaget och omsorgsfullt utformade med bland annat kristall, silver men också rostat stål som material. Mittpunkten är en monstrans där en stor Hostia ständigt skall vara placerad. Marias fredsaltare är tänkta som en form av vallfartsmål, och Kristianstad har tänkt att utlysa en insamling i stiftet för att göra församlingarna delaktiga i upprättandet av detta altare i Sverige.

Biskopens katekes

Pastoralrådets program innehöll som vanligt en katekes av biskop Anders.  Han anslöt denna gång till det faktum att andra vatikankonciliet talar om Kyrkan som mysterium. Kyrkans gemenskap skall återspegla gemenskapen i Treenigheten. Genom dopet är vi infogade i den gemenskapen och gjorda till tempel där Gud bor. Denna andliga verklighet som Kyrkan är, kan skenbart ses som en motsättning till det fokus vi lagt på kyrkans yttre ordning och struktur i arbetet på den nya församlingsordningen.  (jfr arbetet med församlingsordningen).

Vilket pronomen använder vi om Kyrkan – den eller hon? Båda kan vara rätt, men ”hon” kanske behöver förstärkas: Kyrkan som vår moder. Henne lämnar man inte. Den i vars knä vi lärt känna den levande Guden.  Med en ensidig syn på Kyrkan som ”den” ser man henne utifrån, och det kan underlätta en inre polarisering med olika goda och dåliga drag hos just organisationen. Med kyrkan som institution, blir hon lätt ett föremål för våra olika tyckanden.

Det finns fler pronomen vi kan använda. Kyrkan är också vi, Guds folk. Detta ser vi redan i Gamla Testamentet. Gud har stigit ned och tagit till sig ett folk. Kyrkan är en gemenskap som vi får del av genom dopet och lever i, genom de andra sakramenten.

Kyrkan är förstås också den, en hierarkisk organisation. I vår tid är hierarkisk ett skällsord, men för katoliker är det ett honnörsord. När vi kritiserar det hierarkiska draget i kyrkan, kan vi ha tagit över världens syn på hierarki. Man skall i stället se det hierarkiska tillsammans med det synodala, där kyrkfolkets roll lyfts fram. Det hierarkiska och synodala speglas i församlingsordningen. Kyrkoherden står lokalt för det hierarkiska, råden för det synodala.

Lita till att den helige Ande kan tala genom alla munnar! Se till balansen mellan det hierarkiska och synodala!

Kyrkan är vi, ett heligt folk, den, en hierarkisk organisation, hon, Kristi brud och vår moder som lever i ständig gemenskap med brudgummen Kristus.

Vår uppgift växa in i den personliga gudsrelationen genom kyrkans liv, nå delaktighet i heligheten. Har realiserats i Maria. Kyrkan får sin fulla bild i henne.

Kyrkan kan ta gestalt i oss och bli ett du. Utifrån kommer man bedöma kyrkan utifrån oss. Vi speglar kyrkan mot vår omvärld.

Kan då bli ett jag: jag är kyrkans utsträckta hand i de människor som möter mig.

Viktigt alltså se kyrkan från olika håll. Fara om vi begränsar oss till kyrkan som ”den”.

Lättare att lämna en institution än en mor.

Vi måste lära oss hantera besvikelserna (gentemot kyrkan). Första steget hantera besvikelsen över att man själv inte lever upp till sina egna ideal. Men kyrkan är en familj där man tillsammans omvänder sig.

Därför är det viktigt ha med sig de olika perspektiven av kyrkan: Vi – Guds folk, den en hierarkisk institution med Petri stol som enhetens tecken och också överst i hierarkin. Synodaliteten är tecknet på det andra perspektivet, vi:et, med de alla döptas olika karismer. Balansen är eftersträvansvärd och vi bör försöka hitta den.

Vi behöver leva oss in i hela kyrkans mysterium, inte vara betona en aspekt. Vi måste använda alla pronomina!

Hon – modern, bruden

Jag – ett andligt tempel där Gud bor. I varje ögonblick av min existens, i Guds blick.

Kyrkan skall konkret fömedla lumen gentium ljuset för folken.

Vi är kallade att ge en annan bild av kyrkan än den som kanske kastas mot en (inkvisitionen, skandalerna i nutiden…). Vi kan ge en annan bild av kyrkan – mitt i vårt vardagliga liv.

Sentire cum Ecclesia både känna smärtan och glädjen i kyrkan. Mässans mea culpa är inte bara den egna, utan hela kyrkans syndabekännelse.

Vi sänds ut att sprida detta ljus, bygga upp församlingen, vi är den samariska kvinnan som längtar efter det levande vattnet!

Anders Appeqlvist, representant i pastoralrådet

Böneveckan 2024


VI BER – KYRKORNA TILLSAMMANS

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller i 18-25 januari varje år, novenan inför festdagen för den helige Pauli omvändelses dag.

Skövde ekumeniska nätverk ordnar i år fyra olika samlingar vid tre dagar under veckan. Den första äger rum i vår församlings kyrka i Skövde.

Alla är varmt välkomna att på olika sätt delta och be för och med varandra vid dessa tillfällen under veckan!

Torsdag 18/1 EKUMENISK GUDSTJÄNST I KATOLSKA KYRKAN
”DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV”
Kl. 18.00 Serveras en måltid som förbereds av församlingsaktiva i katolska församlingen.
Kl.19.00 Gudstjänst med bön, förkunnelse och lovsång.


Lördag 20/1 STILLA DAG I S:TA HELENA KYRKA
”KÄNN INGEN ORO OCH TAPPA
INTE MODET”
Anton Omnell, Elisabeth Hellkvist och Marek Gill leder dagen.
Välkommen med på en retreatdag under ekumeniska böneveckan i S:ta Helena kyrka där vi avsätter tid för stillhet och
tystnad för att öppna upp för den frid som Jesus vill ge oss.
Under dagen är vi tillsammans i bön, stillhet och tystnad.
PROGRAM
09:00 Välkommen, introduktion och morgonbön (Tidebön)
09:30 Tystnad
10:00 Vägledning ca 15 min
STILLHET
10:30 Tider för samtal/förbön
11:30 Bön under dagen (Tidebön)
12:00 Lunch under musik
STILLHET
12:30 Tider för samtal/förbön
13:30 Samling för introduktion till Lectio Divina som
genomförs enskilt
14:45 Tidebön som avslutar dagen
15:00 Kaffe

“Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet.” 
Joh 14:27

Anmälan senast den 12/1 till:
lisbeth.ahlman@svenskakyrkan.se eller 0500-47 65 25
Ingen avgift för dagen men skänk gärna en gåva till kyrkornas
gemensamma arbete på Skövdes äldreboenden.
Swish 123 153 09 97

Tisdag 23/ 1 FÖRDJUPNING I BET:L
STILLHETENS LEDARSKAP – ATT GÅ
FÖRE PÅ BÖNENS VÄG
Föredrag av Peter Halldorf.
Kl.14.00
Tema: Stillhetens ledarskap – Att gå före på bönens väg
Frukt, juice och kaffe/the serveras.
Anmälan senast 19/1 till
skovde.pastorat@svenskakyrkan.se
Kl.18.00
Tema: Den heliga andes kyrka –
Gudstjänsten som himlen på jorden
Frukt, juice och kaffe/the serveras.
Ingen anmälan.

Böneveckan firad

Idag på Pauli omvändelses dag 25 januari avslutas böneveckan för kristen enhet.

Inledningen av veckan, 18 januari, firades ekumenisk gudstjänst i församlingens kyrka i Skövde.

Som inledning kunde alla gäster samlas kring en gemensam måltid. Vår utmärkta kock och kateket, Jackline Kajo, ordnade en riklig libanesisk buffet tillsammans med många duktiga medarbetare. I församlingssalen trivdes alla vid de fint dukade borden.

På lördagen 21 januari var vår f Marek en av ledarna för en stilla dag i S:ta Helena kyrka. Det var tideböner, meditationer, gemensam måltid, tystnad och möjlighet till vägledande samtal.

Veckans aktiviteter fick sin final under tisdag 23 januari med en välkänd gäst: författaren, förkunnaren och pingstpastorn Peter Halldorf från den ekumeniska kommuniteten Bjärka-Säby. Halldorf hade två olika programpunkter. En eftermiddag tillsammans med församlingsmedarbetare och ett föredrag på kvällen – båda i pingstkyrkan, som numer kallas B:t El (uttalas betel).

Ny värmeanläggning i Lidköping

I dagarna lades sista handen vid installation av ny värmeanläggning i vårt hus jämte kapellet i Lidköping. I nedervåningen finns kök och toalett, lokaler för undervisning och församlingsmöte. På övervåningen finns en stor lägenhet som församlingen hyr ut som bostad till en enskild hyresgäst. Hela huset liksom kapellet har värmts upp med direktverkande el. Givet de ökande kostnaderna för elektricitet, har det kostat församlingen mycket stora belopp att värma upp byggnaderna.

Under våren utredde en särskilt utsedd byggnadsgrupp olika handlingsvägar. En möjlighet var att ansluta fastigheten till kommunens fjärrvärmenät. Det visade sig vara en kostsam och komplicerad lösning. Flera grannar har installerat bergvärme, och två offerter från olika rörläggningsfirmor togs in och utvärderades under sommaren. Valet föll på Bröderna Johnssons rör AB, en firma med säte i Tidaholm.

Den nya värmepumpen är placerad i skrubben under trappan. Det blev en hel del ny rördragning för att värme till radiatorer och till tappvatten skulle komma fram.
Mikael Persson och Magnus Jansson från Johnssons rör AB

Under hösten påbörjades installationen, och det var oklart när väl själva värmepumpen kunde levereras. Gissningen var någon gång under sen-vintern. Lyckligtvis gick alltsammans mycket smidigare och fortare än förväntat, och i mitten av december kunde huset värmas upp på det nya sättet. Radiatorerna i undervåningen kan fjärrstyras elektroniskt, och ställas in på ett särskilt veckoschema. Lokalerna kommer där vara satta på en lägre temperatur under veckorna, och höjas upp under helgerna när församlingen bedriver verksamhet. Om någon hyr lokalerna vid annan tid, kan värmen höjas med hjälp av en app i mobiltelefonen. Det var denna installation som genomfördes under den gångna veckan.

Nedervåningen har numer ett bredband. Inte bara radiatorerna kan använda det, utan även gästerna i församlingslokalerna. Lösenordet är samma som adressen – utan mellanslag!

I samband med installationen av värmepump kommer några måleri- och snickeriarbeten att genomföras i lokalerna. Bland annat kommer en dörr mellan två undervisningslokaler att återöppnas – så att man inte behöver passera hallen mot framsidan för att kunna nå alla rum.

Sammantagen kostar arbetena i Lidköping drygt 600 000 kronor. Den största delen av kostnaderna har täckts av bidrag från stiftet. Bidragen äskades just för dessa arbeten i samband med antagandet av budgeten för 2023.

Pastoralråd 13-15 oktober 2023 på Marielund

Helgen 13-15 oktober träffades ledamöter från alla stiftets 44 församlingar på stiftsgården Marielund för möte med biskopen. Pastoralrådet samlas två gånger om året och tar upp aktuella frågor i kyrkan. Pastoralrådet är församlingarnas och lekmännens röst och öron i ledningen av stiftet.

Nytt och aktuellt i stiftet

I somras deltog 500 svenska katolska ungdomar i Världsungdomsdagen i Portugal. Den synodala processen fortsätter nu med biskopssynodens möte i Rom under oktober månad. Köpenhamns biskop representerar de nordiska stiften. I år är det rekordmånga präster som vigs, sju stycken. Flera diakonvigningar är också på gång. Det är däremot färre kvinnliga kallelser i nuläget.

Förslag till ny församlingsordning

Ett förslag till ny församlingsordning diskuterades vid mötet. Bland nyheterna är ett förtydligande av att ekonomirådet är församlingens civilrättsliga styrelse och att församlingsordningen motsvarar en förenings stadgar.

Att dö i främmande land

Många katoliker som dör i Sverige dör i ett land vars tro och traditioner skiljer sig från det land man föddes i. En motion vid pastoralrådet föreslog en riktad utbildningsinsats för att underlätta och förstärka själavårdsarbetet med denna insikt.

Församlingarnas arkiv

En punkt under mötet tog upp hur viktigt det är att församlingarna bevarar och vårdar sina handlingar. Bland handlingarna finns församlingsböckerna men också protokoll och andra handlingar som vittnar om församlingslivet.

Direktorium för katekes

En ny bok om katekesen, dvs undervisning i kristen tro, preseterades på ett medryckande sätt av KPN:s Ulrika Erlandsson. Direktoriet, som är ett slags riktlinje och utgångspunkt för all kateketisk verksamhet, betonar glädjen i tron.

Biskopens katekes

Mötet avslutades med biskopens katekes om dopet: vi är som döpta en ny skapelse, så att man kan erfara: ”när jag kommer in på kafferasten, då tystnar svordomarna och förtalet”. Det bör märkas att vi är kristna. Varje ny dag är ett nytt avsändande från dopets källa.

Anders Appelqvist, representant för Skaraborgs katolska församling S:t Brynolf och S:ta Helena

Den heliga Birgitta 650 år

En grupp från församlingen deltog i firandet i Vadstena med anledning av att heliga Birgittas himmelska födelsedag inför för 650 år sedan. Mässa i Blåkyrkan och senare ekumenisk högtidsgudstjänst med predikan av biskop Anders kardinal Arborelius. Avslutningen hölls vid det blomstersmyckade skrinet för Birgitta, placerat nära högaltaret i hennes klosterkyrka.

Många möten mellan katoliker och andra kristna som samlats i Vadstena från många platser. Här det lutherske biskopen av Liepaja, Lettland, HH Hans Jönsson, tillsammans med gruppen från Skövde

Ikon med skyddspatroner till Voitek

Ett år efter att han slutat sin tjänst som församlingssekreterare efter 18 år, mottog Voitek Krzewicki en ikon med församlingens skyddspatroner som tack för sin långa tjänst. Välsignelse av ikonen och överlämnande skedde i samband med mässan i Skövde den 11 juni 2023.

Ikonen har skrivits av Robin Johansson vid Antoniosgården på Kållandsö. Det var första gången som en dubbel-ikon med den helige Brynolf och den heliga Elin skrivits tillsammans. Ikonen hämtades vid ett besök på Antoniosgården i närvaro av kyrkoherden, Voitek Krzewicki och vår nuvarande församlingssekreterare Ritva Tagaras. En kort presentation av gården och verksamheten hanns med. Vid Antoniosgården tar man emot gäster för retreater och andra vistelser. I kapellet beds tideböner dagligen. Rummet rymmer förutom gästerna flera av våra helgon och ärkeänglar genom ikonerna på väggarna.