Pastoralråd på Marielund – våren 2023

Den 10-12 mars deltog jag som församlingens representant i stiftets pastoralråd tillsammans med ledamöter från landets alla katolska församlingar, ungdomsförbundet, utländska missioner m fl.

Dagarna fylldes av föredrag, sammanträden, grupparbete och gudstjänster. Gemenskapen var stark trots att vi kom från så många olika platser och sammanhang. Vi kände verkligen att vår katolska tro, vår tillgivenhet för biskop Anders och vår vilja att arbeta för stiftet och kyrkan förenade oss.

Läget i stfitet
Biskopen inledde med en redogörelse för aktuella frågor. Han kom just från Vadstena och ett möte med de andra nordiska biskoparna. De hade bl a diskuterat den kommande biskopssynoden. För några veckor sedan hölls ett stort möte i Prag som samlade de europeiska representanterna inför det som blir en global samling i höst när själva synoden öppnas. Utvecklingen i katolska kyrkan i Tyskland väcker frågor.

I vårt stift planeras det för vigning av fem nya präster, något av ett rekord! Tre av dem är tidigare präster i Svenska kyrkan. Flera nya ständiga diakoner är också på gång.

Stiftet har officiella dialoggrupper med bara två samfund i Sverige, Ekumeniakyrkan och Pingstkyrkan. Med pingstkyrkan har dialogen fungerat mycket väl, och gruppen firar i år 20 års verksamhet. Det kan noteras att det saknas officiella dialoggrupper med såväl Svenska kyrkan som med någon av de ortodoxa kyrkorna.

I Lidingö tillåter inte Svenska kyrkan katolska begravningar i sina kyrkor. Svårt, eftersom det inte finns några andra lokaler att hålla begravningsgudstjänst i.

Nya kyrkoköp: Bleketkyrkan i Uddevalla tas över av katolska församlingen i Trollhättan-Uddevalla.

Regeringen har signalerat en minimiinkomst om 30 000 kr för utländsk arbetskraft. Hotar möjligheten att ta in präster från t ex Afrika. Präster i Sverige, även biskopen, har en lön om mellan 17 000 och 20 000 kronor i månaden. Tjänstebostad och ev privata resor i tjänstebil förmånsbeskattas.

Vi behöver vara  välkomnande mot våra präster som kommer från utlandet, och visa hur glada vi är över att de vill komma till oss! Bjud hem prästerna, låt dem lära känna hur vi har det i våra hem och i våra familjer!

Revidering av församlingsordningen
En grupp med bland andra undertecknad har arbetat med förslag till ändringar i församlingsordningen. Under lördagen diskuterades förslagen. Prästrådet och andra instanser vid biskopsämbetet har också diskuterat församlingsordningen och kommer att lämna sina förslag. Beslut kommer vid pastoralrådets möte i höst.

Flera röster talade om hur viktigt det är att präster och församlingens förtroendevalda känner till regelverket så att de smidigt och effektivt kan stötta församlingens verksamhet genom arbetet i de olika uppdragen.

Utbildning för präster
En motion till mötet handlade om att skapa en utbildning för nyanlända präster och ordensfolk som kommer från andra länder för att arbeta i vårt stift. Förutom språket behöver man lära sig om hur det svenska samhället fungerar och även hur den katolska kyrkan fungerar i vårt land.

Generalvikarien och biskopen berättade vidare om den utbildning som redan finns för kyrkoherdar och som är rätt omfattande och sträcker sig över två veckor.

För språkundervisning har stiftets tre folkhögskolor förklarat sig redo att erbjuda svensk-undervisning för präster och ordensfolk. Än så länge har det inte varit stort intresse, och det kan bero på de många uppgifter som prästerna dras in i och som fyller deras tid.

Generalvikarien ser dock gärna att prästerna fortsätter sin utbildning i svenska, men vill också att församlingarna och deras medlemmar uppmuntrar och stöttar prästerna att gå kurser i svenska.

Biskopen underströk ännu en gång hur viktigt det är att prästerna känner sig välkomna och att vi måste visa hur glada vi är över att de vill komma till oss. Präster kan bli isolerade och kanske känna sig som en udda figur. Ett botmedel är att vi lever i det som påven talar om som en Cultura del enencuentro – en mötets kultur.

Ulf Ekman om att dela tron – evangelisation och mission
Ulf Ekman presenterade sin nya bok som han tagit fram i ett projekt med Katolska pedagogiska nämnden och bokförlaget Catholica: Vänner emellan – att dela tron i en modern tid. Evangelisation är något typiskt katolskt! I alla tider – en del av kyrkans väsen. Idag växer kyrkan snabbt i Afrika, ett historiskt exempel är Mexico efter uppenbarelsen av Maria av Guadeloupe.

Förnyad aktualitet efter Andra Vatikankonciliet: nya metoder, samma budskap!

Har vi något att säga till moderna människor, kan vi tvivla. Men Jesu budskap klarar utmärkt den nya tidens frånvaro av tankar på evigt liv. Gud är närvarande – en enorm erfarenhet för en nutida människa!

Uppdraget att dela tron är en gåva  inte ett krav eller en extra aktivitet. Det är en livsstil, del av en kristen identitet, något som är ett  med oss, något som leder till ett spännande liv!

Små ord som vi delar till andra kan vara sådd av det Gudomliga Ordet till våra medmänniskor när vi minst anar det.

Hisspitch kan oväntat vara möjlig! En övning: berätta för din granne varför du är katolik – på en minut! Det viktigaste, det mest centrala.  

Sammanträde
Vid det formella sammanträdet med pastoralrådet godkändes motionen om utbildning för nyanlända präster och ordensfolk. Undertecknad hade lämnat in en motion om att revideringen av församlingsordningen borde följas av en revidering av ordningen för pastoralrådet. Denna godkändes också.

Katolsk historisk förening – ta hand om arkiven!
På söndagen höll Katolsk historisk förening ett föredrag om hur man kan arbeta med att bevara och levandegöra vår katolska historia. En översikt över den moderna stiftets historia gjordes med början år 1781 då Gustaf III tillät katolska kyrkan att verka i Sverige – men endast för utlänningar. Landsförvisning hotade om man som svensk blev katolik. Först 1860 blev det formellt tillåtet för svenska medborgare att konvertera.

Även den lokala katolska historien är viktig och behöver dokumenteras. Flera församlingar har givit ut små böcker eller häften för att uppmärksamma ett jubileum. I arbetet på sådana skrifter upptäcks ibland att många handlingar har försvunnit från arkiven. I vissa fall har de kastats, i andra fall har präster tagit med sig arkiven av rädsla för att de annars skulle gå förlorade! Växjös äldre handlingar har hamnat på ett katoskt arkiv i England. Det finns en arkivhandledning för stiftet med regler om hur församlingarna skall ta hand som sina handlingar.

Biskopens katekes – leva i och av dopet
Före söndagens mässa gav biskopen en katekes om att leva av och i dopet.
Vårt dop ger oss en oändlig värdighet, en oändlig närhet till Gud.
Dopet är en delaktighet i Kristi påskmysterium. Fastan är förberedelse för det firandet, i likhet med Jesus 40 dagar i öknen. Tömma oss på det onödiga, allt ”tjafs”. Genom olika botövningar, avstå från olika saker.
Kanske är mobil-användadet för många det viktigaste att avstå från i våra dagar?
Leva oss in i Kristi vandring till Jerusalem, dagarna där och hans korsfästelse. Interiorisera detta i oss. Känna att vi är förenade med honom och sist med den uppståndne Kristus.
Jesu seger över lidande, död och den onde sker i mig.
Frälsningen gör oss inte till passiva paket, utan till medhjälpare till Jesus – medlidande med honom. Vi kan hjälpa honom. Stå med honom vid korsets fot med Maria och identifiera oss med henn. Vi blir aktiva deltagare i frälsningsverket.
Målet är att vi skall förändras. Vad är det i mig som Jesus vill förändra, vad gör/är det i mig som gör att inte Jesus lyser klart genom mig? Vår synd döljer Kyrkans härlighet – vår förvandling förhärligar Kyrkan. Människor förväntar sig intuitivt att Kyrkan och hennes medlemmar är heliga. Skandaliseras när det inte är så.
Dopet ger oss de tre teologala dygerna (virtus lat. Dynamis grek) tro hopp och kärlek.

Nedtecknat 2023-03-13

Anders Appelqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*