katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – fredag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Götene (på spanska). (Se under filen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena är emot aborter. Hon har i 16 år jobbat med abortfrågan för katolska kyrkan. Varför tycker hon att kvinnor ska föda barn mot sin vilja och varför ska barnmorskor få vägra göra aborter? På torsdag kan du fråga henne vad du vill! Här får du lyssna på en intervju med henne på P3: 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1265326?programid=4977

 

 

 

Församlings Bankgiro nummer: 

Skaraborgs katolska församling: 5302-4980

Swish: 123 640 53 28

Tack så mycket för alla era gåvor!

Biskopens pastoralråd 8-10 mars 2019

Stiftets satsning för att förhindra sexuella övergrepp mot barn, världsungdomsdagarna i Panama och stiftets satsning på kyrkomusiken togs upp vid biskopens pastoralråd i Marielund 8-10 mars 2019.

Två gånger årligen samlar biskopen lekmannarepresentanter från varje församling till ett pastoralråd. Vid mötet behandlas förslag från församlingarna till biskopen. Det ges också tillfälle till genomgångar av aktuella temata i stiftets och församlingarnas verksamheter. Det är alltså ett tillfälle både att lämna in och lyfta tankar och behov från församlingarna, och att ta emot information från biskopen och stiftet för att sprida tillbaks till församlingarna.

Arbete mot sexuella övergrepp

Vid den här träffen gavs det särskilt utrymme åt stiftets arbete för att förhindra sexuella övergrepp, genom att diakon Björn Håkonsson presenterade sitt arbete som anställd av stiftet för utbildning om och uppföljning av beredskapsplanen mot sexuella övergrepp. Björn Håkonsson reser runt i stiftets församlingar och håller obligatoriska utbildningar i ämnet. Alla kateketer och präster måste enligt biskopens beslut delta i utbildningarna.

 

BARNSKYDDSOMBUD I STOKCHOLMS KATOLSKA STIFT: https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud

Världsungdomsdagar

Världsungdomsdagarna hölls för några veckor sedan i Costa Rica och Panama. Hundratusentals katolska ungdomar samlades för utbyte med lokala församlingar och varandra under knappt två  veckor. Påven mötte ungdomarna, och även vår kardinal medverkade. Det var 67 ungdomar från Sverige som deltog i dagarna (och några tusen från Polen). Vanessa Nacional från Göteborg, och ordförande i Sveriges unga katoliker (SUK) berättade för oss om evenemanget, som var mycket givande och uppmuntrande för de svenska deltagarna.

Stiftets arbete med kyrkomusik

Musikkonsulent Ulf Samuelsson, Stockholm, besökte också pastoralrådet och berättade om sitt arbete med kyrkomusiken i stiftet. Han håller bland annat i de populära körfesterna som anordnas i Vadstena vartannat år, samt i en folkhögskoleutbildning för katolska kyrkomusiker som pågår som bäst. Nästa kurs börjar i september – hugade kan fortfarande anmäla sig till några platser som är kvar (se hemsida för katolska liturgiska nämnden).

Motioner från församlingarna

Pastoralrådet hade tagit emot tre motioner (förslag) från församlingarna, och de behandlades i mötets plenum.

Den första motionen handlade om inredning och ändringar i kyrkorummen. Det förtydligades att stiftets skönhetsråd, kyrkoherdarna och pastoralråden måste samverka vid varje förändring av inredningen i våra kyrkor.

Den andra motionen tog upp det stora värdet av reträtter i församlingarna och att det då och då erbjuds tillfälle för andra präster än församlingens egen att predika och ta emot bikt i församlingarna.

Den tredje motionen behandlade vikten av ideellt arbetande medlemmar i församlingen, en också problemet att katoliker inte alltid väljer eller förstår att också formellt bli medlemmar i katolska kyrkan i Sverige. Det är också först då kyrkoavgiften betalas.

Biskopen om aktuella frågor

Innan mötet skildes åt berättade biskopen om övriga ting som är aktuella i stiftet:

Samarbetet med Svenska kyrkan verkar stärkas och öka, bland annat genom biskopar som nyligen trätt i tjänst.

Svenska missionsrådet: arbete pågår med att försöka förändra skrivningar om abort. Det är en förutsättning för att stiftet skall stå kvar i organisationen.

Sveriges kristna råd: synen på konflikten i Israel-Palestina skiljer sig mellan samfunden, och detta har på senare tid visat sig försvåra det ekumeniska arbetet.

Vidare berättade biskopen om att det rör på sig avseende nya kallelser till ordensliv, och att stiftet har ett knappt tiotal egna prästkandidater som är under utbildning i Sverige och utomlands. Två nya kyrkor kommer tas i bruk under året, i Karlskrona och i Motala.

Tre större bokprojekt förväntade sig biskopen skulle få uppmärksamhet: En ny utgåva av Kyrkans dagliga bön, en bibelutgåva med en katolsk introduktion till de ingående böckerna, och en samlad utgåva av fastställda dokument kring katolska kyrkans sociallära. Om det senare sade biskopen att han trodde de skulle bli mycket efterfrågade, eftersom vi verkar leva i en tid utan visioner. Då kommer den katolska samhällsläran vara en välkommen utgångspunkt och källa för arbete och samtal för vårt liv tillsammans.

Undertecknad ersättare Anders Appelqvist, Skövde, medverkade i pastoralrådet som representant från den helige Brynolfs och den heliga Elins församling. Ordinarie ledamot är Alicia Echagoyen Milland, Skövde. Hör gärna av er till nedanstående e-post eller tfn om det finns frågor eller förslag inför kommande möte med pastoralrådet.

Anders Appelqvist
fam.appelqvist@telia.com

0768-15 95 95

Ur Katolsk Horisont: Katolska kyrkan är alltid och överallt mot abort. Livet är heligt. – se detta:

https://youtu.be/hLFyDq81lEw

UNDERVISNINGSTIDER FÖR VT 2019 – se under ”Katekes”

Heliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.